ਜ਼ਿਮੇਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ

ਜ਼ਿਮੇਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ

ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਹਾਇਕ ਬਣਨ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਜ਼ਿਮੇਨਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਉਹ ਉਦਾਰ ਅਤੇ ਕੋਮਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੋ ਮਾਪਦੰਡ ਉਸਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣੋਗੇ ਜ਼ਿਮੇਨਾ ਦਾ ਅਰਥ.